ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

27 აგვისტოს, 15:00 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მ. შალამბერიძე/

2.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით – იჯარით გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

/მ. შალამბერიძე/

3.სს „სილქნეტი“–სათვის საკომუნიკაციო ქსელის მოსაწყობად, 2 (ორი) წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით, გარე განათების ბოძების ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გატარების მიზნით, სარგებლობაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/

4.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისდამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N გ-49-49-210294  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/

5.​” წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმისდამტკიცების შესახებწყალტუბოსმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N გ-49-49210295  განკარგულებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/

6. შპს „გეგუთის პოლიკლინიკის“ შენობაში(საკ.კოდი #29.14.37.526) განთავსებული თავისუფალი ფართების,  რუიზან  სამსონიასათვის (ერთი ოთახი, ფართი 22.12 კვ.მ)  და შალვა კილაძისათვის (ერთი ოთახი, ფართი 14.33 კვ.მ)  სარგებლობის უფლებით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვისთანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/

7.​ ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩა პირველი შესახვევი, #4-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული 9725,0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკ. კოდი #29.08.37.210  სარგებლობის უფლებით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით რაგბის მოედნისათვის ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებისათვისგადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისმერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მ. შალამბერიძე/