ი, სოფ. გუმბრაში ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადება.