ინფორმაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების მიზნითპირობებიან  ელექტრონულ აუქციონს:

  1.   საპრივატიზაციო ობიექტების დასახელება:

1.არასასოფლო-სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა (საკ.კოდი  29.09.33.059)  მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გუმბრა

  2.საპრივატიზაციო ობიექტის საწყისი საპრივატიზებო საფასური:

17 300  ლარი

   3.უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა:

5190  ლარი

  1. ბიჯის სიდიდე:

1730 ლარი

  7.აუქციონის დაწყებისა და დასრულების დრო

 

  1. 1.    აუქციონი იწყება 2021 წლის 2 ივნისს 1415სთ  და სრულდება 2021  წლის  22 ივნისს 1415  სთ.

 

  1. 8. პრივატიზების განმახორციელებელი ორგანოს საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი:  ტელეფონი 591059013 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია. ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა N25.

 

  1. მუნიციპალიტეტის ქონებასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია:
  2. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს წინასწარ გაეცნოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკურებაში არსებულ ობიექტს.
  3. მყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს უძრავი ქონების გადაფორმებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვა. ლინკი:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/712465