ინფორმაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზების შ ე ს ა ხ ე ბ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი აცხადებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების მიზნით ელექტრონულ აუქციონს:

  1.   საპრივატიზაციო ობიექტების დასახელება:

1.არასასოფლო-სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა (საკ.კოდი  29.14.37.171)  მდებარე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გეგუთი

  2.საპრივატიზაციო ობიექტის საწყისი საპრივატიზებო საფასური:

71 500  ლარი

   3.უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა:

21 450  ლარი

  1. ბიჯის სიდიდე:

7150 ლარი

  1. ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესი:

 

  6.აუქციონის დაწყებისა და დასრულების დრო

 

  1. 1.    აუქციონი იწყება 2021  წლის 2 ივნისს 1400სთ  და სრულდება 2021  წლის  22 ივნისს 1400  სთ.

 

  1. 7. პრივატიზების განმახორციელებელი ორგანოს საკონტაქტო ინფორმაცია:

საკონტაქტო პირი:  ტელეფონი 591059013 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია. ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა N25.

 

  1. 8. მუნიციპალიტეტის ქონებასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია:
  2. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს წინასწარ გაეცნოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკურებაში არსებულ ობიექტს.
  3. მყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს უძრავი ქონების გადაფორმებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვა.

 დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ვებ გვერდზე : eaucion.ge  შემდეგ ლინკზე: 

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/712671