იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

29 აპრილს, 13:00 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1 ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო – საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N126 (გ-49.492133713) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

/მომხს: მ. ჭელიძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

/მომხს: მ. ჭელიძე/

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შორმითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის შეთანხმების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 148 (N გ-49.49213631) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს: მ. ჭელიძე/

4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N 52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

/მომხს: მ. ჭელიძე/

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების შესახებ

/მომხს: მ. ჭელიძე/

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ ,,გაეროს განვითარების პროგრამის“ (UNDP) პროგრამის – ,,გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ (UNJP) ფარგლებში ,,მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის განხორციელებისთვის 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით გრანტის მიღებისა და საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

/მომხს: მ. ჭელიძე/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

/მომხს: მ. ჭელიძე/

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

/მომხს: მ. ჭელიძე/