მიწის სისტემური რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო

📌მიწის სისტემური რეგისტრაციის საველე სამუშაოები დაიწყო.

ლოკაციების ჩამონათვალი იხილეთ გრაფიკული იხილეთ:

✅ მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სისტემური წესით აზომავს მიწის ნაკვეთებს, მოიძიებს შესაბამის დოკუმენტაციასა და დაარეგისტრირებს საკუთრებას.
სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში, საჯარო რეესტრი საკუთარი ინიციატივით წარმართავს რეგისტრაციის მთლიან პროცესს და მოქალაქეს სრულიად უფასოდ გაუწევს შემდეგ მომსახურებებს:
📌• მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოები;
📌• უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოძიება და სისტემატიზაცია;
📌• გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების დამოწმება; • სანოტარო მედიაცია;
📌• მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება;
📌• ფაქტების კონსტატაცია;
📌• მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობის, უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან იდენტურობის დადგენა; 📌• მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების და მასში ცვლილების რეგისტრაცია. მიწის სისტემური რეგისტრაცია მოიცავს ეტაპებს:
📌• მიწის ნაკვეთების აზომვა; • დოკუმენტების მოძიება;
📌• საჯარო გამოცხადება; 📌• მონაცემების გადამოწმება;
📌• რეგისტრაცია.
განცხადება მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების მოთხოვნის შესახებ შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ

 

https://slr.napr.gov.ge/?fbclid=IwAR06B2hs92skHg7yF0YYuzjDbMFogUzVcaLIYtxuF6PbBEfTaaVo9b_oBdE