ქუთაისისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქ. ქუთაისის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ