საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

24 სექტემბერს, 13:00 საათზე, გაიმართება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა.
სხდომაზე, დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, შესაბამისი რეგლამენტისა და კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მოქმედი რეკომენდაციების, დახურულ სივრცეში პირბადის სავალდებულო ტარებისა და სოციალური დისტანციის დაცვით.

დ  ღ  ი  ს          წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

1. ,,ღია მმართველობის პარტნიორობის’’(OGP) თანამშრომლობის ფარგლებში, ონლაინ პლატფორმის  მეშვეობით, ,,შენი იდეა მერს’’ განხორციელების  წესის დამტკიცებისშესახებ’’   წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ივნისის  №11დადგენილების ძალადაკარგულად  გამოცხადების შესახებ.

/მომხს: რომეო ნიჟარაძე/

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  შიდა აუდიტისა და მონოტორინგის  სამსახურის  მიერ  2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს:თამარ მამარდაშვილი, მაკა თედორაძე/

3.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სათნოების სახლი’’-ს  მიერ 2020 წელს და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს : ლაშა კაკრიაშვილი/

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სპორტული კლუბების  გაერთიანების’’ მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს : თენგიზ ნიჟარაძე/

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახურის  მიერ  2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს:მურმან შალამბერიძე, შოთა ნუცუბიძე/

6. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო  ობიექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის    № გ-49-49-210294 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

7. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის    № გ-49-49-210295 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

8. ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩა #15-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საბავშვო ბაღი)  საკ. კოდი #29.08.37.163 სარგებლობის უფლებით, არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით  ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს  მუნიციუპალიტეტის საბავშვო ბაღების  გაერთიანებისათვის’’ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/  მომხს:მურმან შალამბერიძე/

9. საქართველოს საპატრიარქოსათვის (ქუთაის-გაენათის ეპარქიის სასულიერო გიმნაზიისათვის) სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის ფორმით, უსასყიდლო აღნაგობით,   ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის მე-3 შესახვევის  #12-ში მდებარე ,   (საკ.კოდით №29.08.34.144) რეგისტრირებული, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 10500კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების  მიწის  ნაწილი 3517კვ.მ. მიწის ფართის, სწავლის  პროცესისათვის საჭირო ღია ტიპის სპორტული  მოედნებისა და ინფრასტრუქტურული სხვა ობიექტის  მოწყობის მიზნით, გადაცემის შესახებ,    წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/  მომხს:მურმან შალამბერიძე/

10. ა(ა)იპ  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი’’-სათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების  მიკროავტობუსის FORD TRANSIT ძრავის მოცულობა-2,4, რეგისტრაციის ნომერი ZZ 123 BB, გამოშვების წელი 2005,რეგისტრაციის თარიღი 02/06//2017 წელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი WFOHXXTTFH5J29812 საკუთრებაში გადაცემის  შესახებ,   წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/  მომხს:მურმან შალამბერიძე/

11. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,ორბიტა’’-ს შორის 2016 წლის 22 ნოემბერს გაფორმებულ №23 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/  მომხს:მურმან შალამბერიძე/

12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტსა და ანდრო  ხარაბაძეს  შორის 2020 წლის 22 სექტემბერს  გაფორმებულ №2 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/  მომხს:მურმან შალამბერიძე/

13. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სოფელ ქვედა მესხეთის უსახელო ქუჩისათვის  ტრიფონ  სულაკაძის   სახელის მინიჭების შესახებ,’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 ივლისის    № გ-49.49212117 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე

14. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებ.

/  მომხს:პაატა ახალაძე/