საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

30 ივლისს, 15:00 საათზე, გაიმართება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა.
სხდომაზე, დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, შესაბამისი რეგლამენტისა და კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მოქმედი რეკომენდაციების, დახურულ სივრცეში პირბადის სავალდებულო ტარებისა და სოციალური დისტანციის დაცვით.

დ  ღ  ი  ს          წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

1. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №26  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: თამარ მამარდაშვილი, თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

2. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  საფინანსო- საბიუჯეტო   კომისიის მიერ       2020 წელს  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს: თამარ მამარდაშვილი/

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით  დასაქმებულ პირთა  რაოდენობის  შეზღუდვიდან გამონაკლისის  შეთანხმების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის  №49.49210293 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/  მომხს:გიორგი დოლიძე/

4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის  პირთა და სხვა  მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი  სარგოების  ოდენობის  განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/  მომხს:გიორგი დოლიძე/

5.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი  მოწყობის, ინფრასტრუქტურის,  არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის  მიერ  2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს:მურმან შალამბერიძე/

6.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო  ობიექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის    № გ-49-49210294 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

7. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის    № გ-49-49210295 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის  წესით, სარგებლობის უფლებით  იჯარით გადაცემისას ქირის  საწყისი წლიური საფასურის  ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე/

9. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სოფელ ქვედა მესხეთის უსახელო ქუჩისათვის  ტრიფონ  სულაკაძის   სახელის მინიჭების შესახებ.

/მომხს.მურმან შალამბერიძე/

10. ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა  №27-ში მდებარე  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებში არსებული შენობის (საკ.კოდი №29.08.34.107) პირველ სართულზე განთავსებული 13.25კვ.მ. ფართის  სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით,  2 (ორი) წლის ვადით   გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

მომხს. მურმან შალამბერიძე/

11. ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა  №25-ში მდებარე  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებში არსებული, მერიის ადმინისტრაციული  შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 36.6კვ.მ. (საკ.კოდი №29.08.34.014.01.507)   ფართის  სარგებლობის უფლებით,ელექტრონული აუქციონის ფორმით, იჯარით, 2 (ორი) წლის ვადით   გაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს. მურმან შალამბერიძე/

12. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტსა და თამთა ცხადაძეს  შორის 2016 წლის 31 მაისს გაფორმებული №10 ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული ფინანსური  პირობების შემსუბუქების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

 /მომხს. მურმან შალამბერიძე/

13. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი’’-ს მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს: ლაშა კაკრიაშვილი/

14. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა    კომისიის მიერ       2020 წელს  გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს: ლაშა კაკრიაშვილი/

15. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი’’-ს მიერ 2020 წელსა და 2021 წლის I-II კვარტალში გაწეული  მუშაობის შესახებ.

/მომხს: თენგიზ ნიჟარაძე/

16. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, ე.წ. ,,დოლაბერიძეების’’ უბანში არსებულ  ფრენბურთის მოედნის  ტერიტორიაზე, ამირან ნოდარის ძე დოლაბერიძის  მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ.

/მომხს: თენგიზ ნიჟარაძე/