საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

24 თებერვალს, 14:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1.წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის    მიერ  2022 წლის    სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმის შესაბამისად   განხორციელებული  შესყიდვების  ანგარიშის შესახებ.

/მომხს:არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს:ანა გელენიძე

2..წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის  მერიის  შიდა აუდიტის   სამსახურის მიერ 2022 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: მაკა თედორაძე/

3.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  საფინანსო- საბიუჯეტო    კომისიის მიერ 2022 წელს გაწეული მუშაობის  შესახებ.

/მომხს:არჩილ ღიბრაძე/

4.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღურების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის   ეკონომიკური  განვითარებისა და ქონების  მართვის სამსახურის   მიერ 2022 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:მარეხ კანკაძე/

6.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი  თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნორმატიული ფასის    განსაზღვრისა და ტერიტორიების ზონებად დაყოფის  შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:მარეხ კანკაძე/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში   სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამით დასაფინანსებელი  ინფრასტრუქტურული პროექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 7თებერვლის  №21(გ-49.4923038001) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/   მომხს: რევაზ დიდავა/

8.ქალაქ წყალტუბოში, ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის I შესახვევი, №1-ში მდებარე,  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1368კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების  მიწის  ნაკვეთის (საკ.კოდი#29.08.31.525) და  მასზე  განთავსებული შენობა – ნაგებობის ( საერთო  ფართი 341.8 კვ.მ.) ფართის  პირდაპირი განკარგვის წესით,   სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო   უზუფრუქტის ფორმით, 2(ორი) წლის ვადით  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: რევაზ დიდავა/

9.,,წყალტუბოს       მუნიციპალიტეტის    სოფელ     გეგუთში    მდებარე, წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული შენობა- ნაგებობისა და მასზე  დამაგრებული  1530 კვ.მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების  მიწის  ნაკვეთის (მიწის(უძრავი ქონების) საკ.კოდი №29.14.34.322) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

10.არასამეწარმეო  (არაკომერციული)  იურიდიული    პირის   ,,ბავშვთა  ინკლუზიური  ცენტრი’’-ს      მიერ   2022 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს.შალვა კილაძე,თანამომხს: ნინო ნემსწვერიძე/

11. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  კულტურის,      განათლების, ტურიზმის,  სპორტისა   და  ახალგაზრდულ  საქმეთა  კომისიის  მიერ 2022 წელს გაწეული მუშაობის  შესახებ.

/მომხს: ლევან ჩანქსელიანი/

12.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში  გენდერული თანასწორობის  პოლიტიკის  განხორციელების  ღონისძიებათა 2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

/   მომხს: თეიმურაზ ჭეიშვილი/