საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

31 მარტს, 11:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი

1.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სათნოების სახლი’’-ს  მიერ  2022 წლის III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს :შალვა კილაძე,თანამომხს: გიორგი ალიბეგაშვილი/

2 .წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის    მერიის  ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახურის მიერ 2022  წლის  III- IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს: რევაზ დიდავა,/

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხ:  მარეხ  კანკაძე/

4.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხ:  მარეხ  კანკაძე/

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურისთვის  მშენებლობის შეჩერების შესახებ ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის  მიღების შემდეგ ამ ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის შესრულების  კონტროლის  განხორციელების  წესის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

6.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  გეგუთში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

8.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყაჩირში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში   გეოგრაფიული ობიექტების  სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

11. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ სორმონში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარათში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოლევში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

14. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხერში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

15. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოღაში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

16. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კუდოთში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

17. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

18.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟონეთში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

19.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

20. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

21. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამოხვანში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

22. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დღნორისაში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

23. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩხეურში გეოგრაფიული ობიექტებისბ სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

24. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაშლეთში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

25. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეხინდრისთავში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

26. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დერჩში გეოგრაფიული ობიექტებისბ სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

27. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ონჭეიშში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

28. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ონჭეიშში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

29. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მექვენაში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

30. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანისჭალაში გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

31. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენთქოულაში გეოგრაფიული ობიექტებისბ სახელდების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

32. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების  მართვის საკითხთა     კომისიის მიერ   2022  წელს გაწეული მუშაობის  შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

33 . წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   2022 წლის ბიუჯეტის   შესრულების  შესახებ.

/მომხს:არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

34. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის   საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის   მიერ

2022 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:არჩილ ღიბრაძე, თანამომხს:ფატი გაგოშიძე/

35.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის  პირების,აპარატის პროფესიული საჯარო  მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების  პოზიციებზე დასაქმებული  პირების  თანამდებობრივი  სარგოების   განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების  შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის  #28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თ/მომხს: არჩილ ღიბრაძე/

36.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის    მერიის  ბალანსზე  არსებული   განპიროვნებული და  სამორიგეო ავტომობილებისათვის  გამოყოფილი  ყოველთვიური საწვავის  ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 31 აგვისტოს   №36 146   კარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე/

37.ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების,  ჩაბარების,

წარმოებისა და აღრიცხვა- ანგარიშგების  წესის  დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

38.წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  წევრების     (გარდა საკრებულოს

თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების   განხორციელებასთან დაკავშირებული

ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

39. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა   კომისიის მიერ   2022  წელს გაწეული მუშაობის  შესახებ.

/მომხს:მაკა ჭელიძე/

41. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების  გაერთიანების’’ მიერ 2022 წლის  III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს : ლევან ჩანქსელიანი, თანამომხს: ირაკლი კუჭავა/

41. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის II კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

/  მომხს:თეიმურაზ ჭეიშვილი/

42. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის გენადი ბალანჩივაძის  უფლებამოსილების  შეჩერების შესახებ.

/   მომხს: თეიმურაზ ჭეიშვილი/