საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

27 მაისს, 14:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის    I   კვარტლის    ბიუჯეტის   შესრულების      შესახებ.

/  მომხს:არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს:ფატი გაგოშიძე/

2.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის  პირთა და სხვა  მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი  სარგოების  ოდენობის  განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების’’ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული პირის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის’’  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობა.

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

/  მომხს: მაკა ჭელიძე//

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის   სამსახურის მიერ 2021 წლის   IVკვარტალსა    და   2022 წლის I  კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/  მომხს: რევაზ დიდავა, თანამომხს: გიორგი ჩაკვეტაძე/

7. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო  ობიექტების  ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 თებერვლის    №22 (გ-49.49220569) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

8. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მარტის    №31 (გ-49.49220843) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა, თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

9. “წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამით დასაფინანსებელი  პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მარტის    №გ-49.49220844 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: რევაზ დიდავა/

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ ბანოჯაში მდებარე ლადიმერ ბედენაშვილის კერძო  საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (საკ. კოდი №29.09.39.542) ფართით-2098,0კვ.მ. ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

11. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობის პირველ სართულზე (საკ. კოდი №29.04.38. 05) განთავსებული 47.48 კვ.მ. ფართის   უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, 2(ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

12. ქალაქ წყალტუბოში, თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის მიმდებარე ქუჩისათვის აფხაზეთის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

/მომხს:რევაზ დიდავა/

13. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი’’-ს  მიერ  2021 წლის   IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:ნოდარ ასათიანი, თანამომხს: ნინო ხურცია/