საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

24 ივნისს, 12:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი

1.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის №20  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს:ფატი გაგოშიძე/

2. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №42  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

3. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

4. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- შიდა  აუდიტის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

5. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის  პირთა და სხვა  მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი  სარგოების  ოდენობის  განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ- ეკონომიკური გაძლიერების  მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ ,,გაეროს  განვითარების  პროგრამის’’ (UNDP) ერთობლივი პროგრამის-,,გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში’’ (UNJP) ფარგლებში ,,ოჯახების  სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების  მხარდაჭერის’’ პროგრამის განხორციელებისთვის 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით გრანტის მიღებისა და  საგრანტო  ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ,  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

/  მომხს: მაკა ჭელიძე//

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა (საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე) მიერ სამსახურებრივი ავტომანქანების სამსახურებრივი მოვალეობის  განხორციელების მიზნით  გამოყენებისათვის  საწვავის ლიმიტის განსაზღვრის  შესახებ.

/  მომხს: მაკა ჭელიძე//

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 თებერვლის    №22 (გ-49.49220569) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

11. ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩა პირველი შესახვევი, #2-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ. კოდი №29.08.37.055) პირველ სართულზე  განთავსებული 164.8 კვ.მ. ფართის 2(ორი) წლის ვადით, სარგებლობის უფლებით,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრის  ,,ჩვენი სახლი’’-სათვის  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

12. ქალაქ წყალტუბოში, ავალიანის ქუჩაზე მდებარე 1629 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (საკ. კოდი №29.08.31.531) ავტომანქანების დგომისა და  გაჩერების საკითხის რეგულირების მიზნით, სარგებლობის  უფლებით, იჯარის ფორმით, ელექტრონული აუქციონის სახით, 5(ხუთი) წლის ვადით, გაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყაჩირში მდებარე, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებულ შენობის პირველ სართულზე (საკ. კოდი №29.17.35.013) განთავსებული 18.48 კვ.მ. ფართის   უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, 2(ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

14. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებისათვის ’’ უზუფრუქტით გადაცემული 7094.0 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ფართის შემცირების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

15. შპს ,,სანატორიუმ  წყალტუბოსათვის’’ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარით, 10(ათი) წლის ვადით, ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანებისათვის ’’ უზუფრუქტით გადაცემული 7094.0 კვ.მ. მიწის  ნაკვეთის (საკ.კოდი№29.08.34.018) ნაწილის-3673.23 კვ.მ. ფართის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა/

16. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანებისათვის’’ 272 (ორას სამოცდათორმეტი ) ცალი ხის სანაგვე ურნის საკუთრებაში   უსასყიდლოდ  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.

/  მომხს:რევაზ დიდავა/

17. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის  საქმეთა სამსახურის  მიერ 2021 წლის    IV  კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/  მომხს: ლევან ჩანქსელიანი, თანამომხს: რიმა მარგიანი/

18. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი’’-ს  მიერ  2021 წლის   IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/  მომხს: ლევან ჩანქსელიანი, თანამომხს: ნინო ხურცია/

19 .წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს 2022 წლის III კვარტლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

/  მომხს:თეიმურაზ ჭეიშვილი/