საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

27 იანვარს, 14:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   საფინანსო-საბიუჯეტო   კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4  ნოემბრის #136(გ-49.49223082 განკარგულებაში    ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

2.მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და  ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის  წესის განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 28 ნოემბრის №81 დადგენილების ძალადაკარგულად   გამოცხადების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

3.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღურების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

4.,,წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის  2023  წლის    ბიუჯეტის    დამტკიცების     შესახებ’’ წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2022  წლის    26   დეკემბრის   №35

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

5.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის  განკარგვის შესახებ, ინფორმაციის  თაობაზე.

/მომხს:არჩილ ღიბრაძე, ფატი გაგოშიძე/

6.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის  პირების, აპარატის პროფესიული საჯარო  მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების  პოზიციებზე დასაქმებული  პირების  თანამდებობრივი  სარგოების   განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების  შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის  #28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’.

/მომხს:არჩილ ღიბრაძე,

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების  ოდენობის განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის #52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე/

8.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობისა და დასუფთავების  გაერთიანების’’  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე

/მომხს :არჩილ ღიბრაძე/

9.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრის’’  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე

/მომხს :არჩილ ღიბრაძე/

10.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სპორტული კლუბების  გაერთიანების’’   საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე

/მომხს :არჩილ ღიბრაძე/11

11. ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის’’ საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს :არჩილ ღიბრაძე/

12.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის’’   საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე

/მომხს :არჩილ ღიბრაძე/

13. ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის    ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამით  გათვალისწინებული  თანხის გაცემის წესის დამტკიცების  შესახებ’’ წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2023  წლის    11  იანვრის   №1   დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: შალვა კილაძე, თანამომხს: ნათია ჩაკვეტაძე/

14. ა(ა)იპ ,, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის   სათნოების სახლის’’ ბენეფიციართა შერჩევის  წესის დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2019  წლის

28   ივნისის    №36 96    განკარგულებაში    ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:შალვა კილაძე/

15. არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული    პირის   ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის     საზოგადოებრი  ჯანდაცვის  ცენტრი’’-ს  მიერ 2022 წლის  III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:შალვა კილაძე/

16. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   ჯანდაცვისა და სოციალურ  საკითხთა კომისიის მიერ 2022 წელს გაწეული მუშაობის  შესახებ.

/მომხს:შალვა კილაძე/

17..წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის  მერიის  ინფრასტრუქტურისა   და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2022 წლის III-IVკვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:მალხაზ  ჩხეიძე/

18. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხ:  მარეხ  კანკაძე/

19.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხ:  მარეხ  კანკაძე/

20.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, აუქციონის წესით- იჯარით  გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

/მომხს.რევაზ დიდავა,თანამომხს.  მარეხ  კანკაძე/

21. ,,ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისათვის (EU41TD)- ეკონომიკური და სოციალური  ცხოვრების  კატალოზატორი (CESL)’’-ის  პროექტის  საგრანტო  კონკურსში  მონაწილეობის  მისაღებად  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მიერ წარსადგენი  ინფრასტრუქტურული  პროექტის  განხილვისა და მოწონების შესახებ

/მომხს: რევაზ დიდავა/

22.არასამეწარმეო  (არაკომერციული)  იურიდიული    პირის   ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის     ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი’’-ს  მიერ 2022 წლის  III-IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს.ნოდარ მასათიანი,თანამომხს:ნინო ხურცია/

23. სსიპ-წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა  მესხეთის (ბროწეულას) საჯარო სკოლისათვის  მინაგო გიგოს ძე ინასარიძის    სახელის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ.

/მომხს:ნოდარ ასათიანი/