საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ რიგგარეშე სხდომა გამართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე თეიმურაზ ჭეიშვილი უძღვებოდა.

სხდომას წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე გრიგოლ ყურაშვილი და მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ.

დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 6 საკითხი ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს.

ცვლილება შევიდა წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ადგილობრივი  მოსაკრებლების  შემოღების,  გადახდის ინსტრუქციის,  დაგვა-დასუფთავების  და  ნარჩენების  განკარგვის  წესის დამტკიცების საკითხში.

საკრებულოს წევრებმა განიხილეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიასა და  ევროკავშირის (INTERREG VI-B) NEXT შავი ზღვის აუზის  ქვეყნების  პროგრამის  ფარგლებში  პროექტის ,, სმარტი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები შავი  ზღვის  ქვეყნებში  მწვანე და სუფთა სასოფლო  თემებისათვის ‘’ (smart4Rural)განხორციელებისათვის საგრანტო  ხელშეკრულების   გაფორმების საკითხი.

ცვლილება შევიდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის საკითხში.

დეპუტატებმა იმსჯელეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის  ბალანსზე  არსებული  განპიროვნებული და  სამორიგეო  ავტომობილებისათვის   გამოყოფილი   ყოველთვიური  საწვავის  ლიმიტის  განსაზღვრის საკითხზე.

მუნიციპალიტეტის მერს თანხმობა მიეცა ა(ა)იპ  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  დასუფთავების  ცენტრისათვის ‘’  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სპეციალიზებული ავტომანქანის  მარკა; IVECO; მოდელი:EUROCARGO  ML180 E25; საიდენტ. ნომერი ZCFA51TJ002748762; სახ.ნომ.NT 341 NN  სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის, გადაცემის საკითხზე.

ცვლილება შევიდა წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიასა და საკრებულოში  შრომითი  ხელშეკრულებით  დასაქმებულ  პირთა  რაოდენობის  შეზღუდვიდან   გამონაკლისის  შეთანხმების საკითხში.