წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

29 აპრილს, 15:00 საათზე, გაიმართება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27)

დღის წესრიგი:

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის  მიერ 2022  წლის   პირველ  კვარტალში გაწეული საქმიანობის ანგარიში.

    /მომხს : გენადი ბალანჩივაძე/

2.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის №20  დადგენილებაში         ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

  /მომხსენებელი არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს:ფატი გაგოშიძე/

3.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2022 წლის  პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

    /  მომხს:არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს:ფატი გაგოშიძე/

4.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის  პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ’’  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   2021 წლის 3 დეკემბრის  N126(გ-49.492133713) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

  /მომხს : მაკა ჭელიძე/

5.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის  პირთა და სხვა  მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი  სარგოების  ოდენობის  განსაზღვრის     შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.’’

/  მომხს:მაკა ჭელიძე/

6.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო  ბაღების გაერთიანების’’  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების   შეტანის შესახებ,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

   /  მომხს:მაკა ჭელიძე/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ’’

  /მომხს : მაკა ჭელიძე/

8. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერიასა და საკრებულოში  შრომითი ხელშეკრულებით  დასაქმებულ  პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან  გამონაკლისის შეთანხმების  შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  № 148( № გ-49.49213631) განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.’’

  /  მომხს: მაკა ჭელიძე/

9.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის  განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამის  განხორციელების შესახებ.

/  მომხს: მაკა ჭელიძე/

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის’’(UNDP) ერთობლივი პროგრამის-,,გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში’’ (UNJP) ფარგლებში ,,მეწარმეობის განვითარების  ხელშეწყობის’’ პროგრამის  განხორციელებისთვის  50000(ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით გრანტის მიღებისა და საგრანტო ხელშეკრულების   გაფორმების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/  მომხს :მაკა ჭელიძე/

11. ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

/  მომხს: მაკა ჭელიძე//

12. მუნიციპალიტეტის  მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის მიერ 2021 წლის IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

   /  მომხს:შალვა კილაძე, თანამომხს:ნათია ჩაკვეტაძე/

13. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების’’ მიერ 2021 წლის   IV კვარტალში გაწეული     მუშაობის შესახებ.

 /მომხს: რევაზ დიდავა,თანამომხს: დავით იობიძე/

14. არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი’’-ს მიერ 2020-2021 წლებში  გაწეული       მუშაობის შესახებ.

  /მომხს: ლევან ჩანქსელიანი,თანამომხს: ვერა ზურაბიანი/