წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ,,მოქალაქეთა უკუკავშირის ონლაინ პლატფორმის’’ განხორციელების წესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

 1. ,,მოქალაქეთა უკუკავშირის ონლაინ პლატფორმის’’ (შემდგომში – უკუკავშირის პლატფორმა) განხორციელების წესი (შემდგომში – წესი) შექმნილია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომში – მერიის) საქმიანობაში მოსახლეობის ჩართულობისა და მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების თაობაზე საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და წარდგენის უზრუნველყოფის მიზნით.
 2. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების თაობაზე საჭიროებებისა და მოქალაქეთა უკუკავშირის დაფიქსირების პროცედურა განისაზღვრება ამ წესით.

 

      მუხლი 2. მოქალაქეთა უკუკავშირის პლატფორმის დანიშნულება

 

 1. მუნიციპალური პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისა თუ ორგანიზაციისთვის.
 2. მუნიციპალური პროგრამებით (სოციალური, ახალგაზრდული, ინფრასტრუქტურული და ა.შ.) მოსარგებლე პირთა მხრიდან მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული მომსახურებისა და შეთავაზებული სერვისების/პროგრამების შეფასება.
 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქის მიერ ინიციატივების/იდეების დაფიქსირების შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტში არსებული საჭიროებების შესახებ.
 4. თვითმმართველობის ორგანოების მუდმივი კავშირი ადმინისტრაციული ერთეულების მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ინტერესის მაქსიმალური გათვალისწინება.

 

    მუხლი 3. მოქალაქეთა უკუკავშირის და არსებული საჭიროების  წარდგენა

 1. მოქალაქეთა უკუკავშირის დაფიქსირება ხდება  ელექტრონული ფორმით მერიის ვებგვერდზე (https://tskaltubo.gov.ge/)  არსებული პლატფორმის მეშვეობით (https://tskaltubo.gov.ge/Citizens_feedback/).
 2. მოქალაქეთა უკუკავშირის დაფიქსირების შესაძლებლობით სარგებლობს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი და რომელმაც უკვე ისარგებლა  მუნიციპალიტეტის პროგრამით/სერვისით.
 3. მუნიციპალიტეტში არსებული საჭიროების დაფიქსირება შეუძლია წყალტუბოში რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი.

მუხლი 4. უკუკავშირის შედეგების და დაფიქსირებული საჭიროებების  განხილვა

 1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს უკუკავშირის პლატფორმის შეუფერხებელ ფუნქციონირებას და მოქალაქეთა ინფორმირებულობას.
 2. მოქალაქეთა უკუკავშირის პლატფორმას მართავს და ამ წესით დადგენილი პროცედურების მართვის ზედამხედველობას ახორციელებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და  ღონისძიებათა მართვის განყოფილება.
 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი შემოსული უკუკავშირისა და საჭიროებების განხილვის შინაარსობრივ და ორგანიზაციულ ხელმძღვანელობას ავალებს მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენელს.
 4. ყოველი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში – მინიმუმ ორჯერ მომზადდება უკუკავშირის და დაფიქსირებული საჭიროებების შედეგების  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა  და  ღონისძიებათა მართვის განყოფილების მიერ.
 5. მომზადებული შედეგების ანალიზი ეგზავნება მერს შემდგომი განხილვისთვის.
 6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი უკუკავშირის შედეგების და საჭიროებების ანგარიშის შედეგებს განიხილავს მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად.
 7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უკუკავშირიდან და საჭიროებებიდან დაფიქსირებული მინიმუმ ორი პრობლემის გადაჭრას და ასახვას მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტში.