2021 წლის ბიუჯეტი

1. ბრძანება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და 2021 – 2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების შესახებ

2. ოქმი #1 წყალტ. მუნიციპ. ბიუჯ. პროექტისა და 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა-მოწონებასთან დაკავშირებით

3. ოქმი #2 წყალტ. მუნიციპ. ბიუჯ. პროექტისა და 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა-მოწონებასთან დაკავშირებით

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოადიანი საოქედო გეგა

5. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განმარტებითი ბარათი

6. 15 ნოემბერს წარდგენილი დადგენილება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

7. 15 ნოემბერს წარდგენილი ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 2021

8. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

9. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური ბიუჯეტი

10. 15 ნოემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის ააიპების ბიუჯეტები

11. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

12. 10 დეკემბერს წარდგენილი დადგენილება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

13. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული დანართი

14. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

15. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი

16. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის აიპების დანართი

17. 10 დეკემბერს წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მრჩეველთა საბჭოს ოქმი

18. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის გზამკვლევი

19. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

20. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის იანვრის ცვლილება

21. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მარტის ცვლილება

22. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

23. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

24. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის აპრილის ცვლილება

25. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიში

26. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის აგვისტოს ცვლილება

27. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიში

28. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ნოემბრის ცვლილება

29. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 23 დეკემბრის ცვლილება

30. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 29 დეკემბრის ცვლილება

31. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის ანგარიში

32. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება

33. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების გზამკვლევი

34. ინფორმაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ფინანსური სახსრების შესახებ

კონსოლიდირებული ანგარიში 2021 წლის