2023 წლის ბიუჯეტი

 . ბრძანება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პროექტის 1 მარტის

2. ოქმი #1 წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტ.

3. ოქმი #3 პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ

4. პირველადი პრიორიტეტბი 2023 – 2026

5. საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა 2023 – 2026 წლის

6. ოქმი #4 2023 წლის წყალტ. მუნიციპ. ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

7. 15 ნოემბრისთვის წარდგენილი განმარტებითი ბარათი 2023 წლის ბიუჯეტზე

8. 15 ნოემბრისთვის წარდგენილი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დადგენილების პროექტი

9. 15 ნოემბრისთვის წარდგენილი 2023 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი 2

10. 15 ნოემბრისთვის წარდგენილი 2023 – 2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

11. 15 ნოემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი

12. 15 ნოემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის აიპების დანართი

13. 15 ნოემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიციპ. 2023 წლის ბიუჯეტის სხვა ხარჯების დანართი

14. 15 ნოემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიცი. 2023 წლის ბიუჯეტისნ პროექტის დანართი 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

15. 10 დეკემბრისათვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის განმარტებითი ბარათი

16. 10 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი

17. 10 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის პროგრამული დანართი

18. 15 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

19. 15 დეკემბრისათვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტი კაპიტალური დანართი

20. 15 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის აიპების დანართი

21. 15 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის სხვა ხარჯების დანართი

22. 15 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

23. 15 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის დანართი მრჩეველთა საბჭოს ოქმი

24. 15 დეკემბრისთვის წარდგენილი წყალტ. მუნიც. 2023 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიში

25. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

26. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

27. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის იანვრის ცვლილება

28. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის შესრულების ანგარიში

29. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

30. ინფორმაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ფინანსური სახსრების შესახებ

31. 28 აპრილის ცვლილება დადგენილება

32. პროგრამული დანართი 26 აპრილის ცვლილების

33. 30 ივნისის ცვლილება დადგენილება

34. პროგრამული დანართი 30 ივნისის დანართი

35. 2023 წლის მეორე კვარტლის შესრულების ანგარიში

36. ინფორმაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი

37. სარეზერვო 2023 მეორე კვარტალი

38. 28 სექტემბრის ცვლილება დადგენილება

39. პროგრამული დანართი 28 სექტემბრის42. სარეზერვო ფონდის 2023 მესამე კვარტალის ანგარიში

40. 2023 წლის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიში

41. ინფორმაცია სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი

42. სარეზერვო ფონდის 2023 მესამე კვარტალის ანგარიში

43. 27 ოქტომბრის ცვლილება დადგენილება

44. პროგრამული დანართი 27 ოქტომბრის

45. ინფორმაცია ცვლილების შესახებ

ინფორმაცია 2023 წლის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრმული კოდის(რელიგიული ორგანიზაციების შესახებ) 05.02.03