2024 წლის ბიუჯეტი

1. 1 მარტის ბრძანება

2. საბიუჯეტო კომისიის ოქმი 1

3. საბიუჯეტო კომისიის ოქმი #2 პირველად პრიორიტეტზე

4. პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტის ბრძანება

5. პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024

6. საშუალოვადიანის ბრძანება

7. წყალტუბოს საშუალო ვადიანი გეგმა 2024-2027 წლების

8. საბიუჯეტო კომისიის ოქმი 3

9. საკრებულოს წერილი 15.11.2023

10. განმარტებითი ბარათი 2024 წლის ბიუჯეტზე

11. დადგენილების პროექტი 15.11.2023

12. პროგრამული დანართი 15.11.2023

13. პრიორიტეტები 15.11.2023

14. წყალტუბოს კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 15.11.2023

15. წყალტუბო აიპები 15.11.2023

16. სხვა ხარჯები 15.11.2023

17. 2023 წლის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიში

18. საბიუჯეტო კომისიის ოქმი 4

19. განმარტებითი ბარათი 2024 წლის ბიუჯეტის შენიშვნებზე

20. დადგენილების პროექტი 07.12.2023

21. პროგრამული დანართი 07.12.2023

22. პრიორიტეტები 07.12.2023

23. წყალტუბოს კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 07.12.2023

24. წყალტუბო აიპები 07.12.2023

25. სხვა ხარჯები 07.12.2023

26. 2023 წლის მესამე კვარტლის შესრულების ანგარიში (1)

27. წყალტ მუნიც 2024 წლის ბიუჯეტისგზამკვლევი დეკემბერი

28. კონცეფციის ბარათი – წყალტუბო (ქვილიშორის წყალი)

29. კონცეფციის ბარათი წყალტუბო(ლეხინდრისთავი-ლეყერეთი)

30. კონცეფციის ბარათი( მუხიანი ოფშკვითის გზა)

31. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში