აუქციონი

 

ინფორმაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარის ფორმით  სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობებიანი ელექტრონული  აუქციონის გამოცხადების შესახებ

დანართი ყუმისთავი

ინფორმაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემისათვის პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის გამოცხადების შ ე ს ა ხ ე ბ

დანართი 2