ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ცენტრი“-სათვის 104 (ასოთხი) ცალი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერის (ღირებულება 61880 (სამოცდაერთი ათას რვაას ოთხმოცი) ლარი) უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე