ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამწვანების, გარე განათებისა და კეთილმოწყობის ცენტრისათვის “ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების -ტუმბო (მოტო პომპა) 2 (ორი) ცალი, სილიკონის მილი D-80 მმ დიამეტრის, 50 (ორმოცდაათი) გრძივი მეტრი, გენერატორი ASTRA KOREA (AST 3700, მაქსიმალური სიმძლავრე: 2,6 კვტ. ) სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის, საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე