არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი“-ს მიერ 2021 წლის III –IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ