არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წყალტუბო არენა“-ს წესდებაში ცვლილების შეტანისა და წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე