არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი“-ს“ მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I –II –III კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ