არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი“–ს მიერ 2021 წლის მე-4 კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ