არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანების“ მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I –II –III კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ