არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს მიერ 2023 წლის I-II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ