არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის „სათნოების სახლი“-ს“ მიერ 2020 წლის და 2021 წლის I –II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ