არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-ს მიერ 2021 წლის III –IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ