არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-ს მიერ 2022 წლის I –II კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ