ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩა № 15-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული უძრავი ქონების ( საბავშვო ბაღი) საკ. კოდი № 29.08.37.163 სარგებლობის უფლებით, არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებისათვის“ გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე