ქალაქ წყალტუბოში, ეგნატე ნინოშვილის ქუჩის I შესახვევი, №1-ში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1368 კვ. მ. არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ( საკ. კოდი # 29.08.31. 525 ) და მასზე განთავსებული შენობა- ნაგებობის ( საერთო ფართი 341.8 კვ.მ.) ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე