წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2020 წლისა და 2021 წლის I-II-III კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ