წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო ( არაკომერციული) იურიდიული პირების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ