წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალება – ,,მერსედეს ბენცის’’ მარკის სპეციალიზებული ავტომობილის, საიდენტიფიკაციო ნომერი WDAYMC949EL820617, სახელმწიფო ნომერი JT570JT – ა(ა)იპ ,, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და დასუფთავების გაერთიანებისთვის’’ უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე