წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 იანვრის #15 (გ. -49.492302715) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე