ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

27 მაისს,  11:00 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.წყალტუბოს მუნიციპალიტერტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2021 წლის მე-IV და 2022 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

2. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მარტის #გ-49.49220844 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/

3. ქალაქ წყალტუბოში, თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის მიმდებარე ქუჩისათვის აფხაზეთის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობის პირველ სართულზე (საკ.კოდი N 29.04. 38.05) განთავსებული 47.48 კვ.მ. ფართის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, 2 (ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/

5. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 თებერვლის N22 (გ-49.49220569) განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/

6. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მარტის #31 (გ-49.49220843)  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფელ  ბანოჯაში მდებარე  ლადიმერ ბედენაშვილის კერძო საკუთრებაში არსებულ არასასოფლი-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (საკ.კოდი 29.09.39.542  ფართით-2098,0 კვ.მ.) ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/