ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომის ანონსი

31 მაისს, 12:00 საათზე,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27) გაიმართება ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. შპს „მაგთიკომი“-სათვის სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩა #27-ში ს/კ 29.08.34.107 მდებარე 2 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე განთავსებული რკინის კონსტრუქციის (ანძა) ნაწილი ანტენისა და აპარატურის განთავსების მიზნით, გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/

2. „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 18 იანვრის №გ-49.4924018001 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში, სამშენებლო კომპანია „ეკრანი+“ -ის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.09. 41 074) „მწვანე ქალაქი“ საცხოვრებელი უბნის მშენებლობასთან დაკავშირებით განაშენიანების დეტალური გეგმის  ინიციირების შეთანხმების თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით – იჯარით  გადაცემისას  ქირის საწყისი   წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.

/მომხს: რ. დიდავა/

5. შპს „რეტრო იმერეთი“-სათვის (ს/კ 412777400) ტურისტური ზონის მოსაწყობად,   49 წლის ვადით, იჯარით, შესაბამისი პირობებით სარგებლობის უფლებით,  ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩა N39ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკ.კოდი N29.08.37.069)  გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: რ. დიდავა/