საკრებულოს მორიგი სხდომის ანონსი

27 ოქტომბერს, 12:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს მორიგი სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1.,,წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის  2023  წლის    ბიუჯეტის    დამტკიცების     შესახებ’’

წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2022  წლის    26   დეკემბრის   №35

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

2.წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  წევრების     (გარდა საკრებულოს

თანამდებობის  პირებისა)   უფლებამოსილების   განხორციელებასთან დაკავშირებული

ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

3.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 2024 წელს  საქართველოს რეგიონალური განვითარების  ფონდის  მიერ  დასაფინანსებელი   ინფრასტრუქტურული პროექტების   საპროექტო  წინადადებების   განხილვისა და მოწონების  შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს: მალხაზ ჩხეიძე/

4. ,,ქალაქ     წყალტუბოში      ავტოსატრანსპორტო     საშუალებებით  განსახორციელებელი,

მგზავრთა     რეგულარული  გადაყვანის სამარშრუტო სქემის დადგენის შესახებ’’

წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2012  წლის    27 ივლისის       №82

განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:მალხაზ ჩხეიძე/

5.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში,არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში (ს/კ 29.09.44.082; ფართით-2784.0კვ.მ.) მრავალფუნქციური, მრავალბინიანი სახლის მშენებლობის განხორციელებისათვის წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიის  გადაწყვეტილების- უარის შეთანხმების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა/