საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ანონსი

8 დეკემბერს, 13:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

1.,,წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის  2023  წლის    ბიუჯეტის    დამტკიცების     შესახებ’’ წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2022  წლის    26   დეკემბრის   №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

2 .,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის  პირების, აპარატის პროფესიული საჯარო  მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების  პოზიციებზე დასაქმებული  პირების თანამდებობრივი  სარგოების განსაზღვრისა  და საშტატო ნუსხის დამტკიცების  შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის  #28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს :არჩილ ღიბრაძე/

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრის’’  საშტატო ნუსხასა და სახელფასო განაკვეთებში ცვლილების შეტანის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე

/მომხს :არჩილ ღიბრაძე/

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ბავშვთა და ახალგაზრდობის  ცენტრი’’-ს წესდებაში ცვლილების  შეტანისა და წესდების  ახალი  რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

5.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სპორტული კლუბების  გაერთიანების’’  წესდების  ახალი   რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

6. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული  პირის  ,,ბავშვთა ინკლუზიური   ცენტრი’’-ს წესდებაში ცვლილების  შეტანისა და წესდების  ახალი  რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

7. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული  პირის  ,, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  კულტურის  ცენტრი’’-ს  წესდებაში ცვლილების  შეტანისა და წესდების  ახალი  რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

8. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული  პირის  ,, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ტურიზმის  განვითარების საკოორდინაციო   ცენტრი’’-ს  წესდებაში ცვლილების  შეტანისა და წესდების  ახალი  რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

9. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული  პირის  ,, წყალტუბო  არენა’’-ს  წესდებაში ცვლილების  შეტანისა და წესდების  ახალი  რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

10. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  ცენტრის’’  წესდების  ახალი   რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

11. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სათნოების სახლის’’  წესდების  ახალი   რედაქციით დამტკიცების შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

12. ,,ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  49-ე მუხლის შესაბამისად, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოსა და გამგეობის ანგარიშის  ფორმის  დამტკიცების შესახებ’’,  წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2015  წლის    30  ოქტომბრის №67 დადგენილების  ძალადაკარგულად  გამოცხადების  თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

13. ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  აპარატში  სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების თაობაზე’’ წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2023  წლის    30

ივნისის №19 დადგენილების  ძალადაკარგულად  გამოცხადების შესახებ.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/