საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ანონსი

21 დეკემბერს, 13:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

1.წყალტუბოს    მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

2.,,წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის  2023  წლის    ბიუჯეტის    დამტკიცების     შესახებ’’

წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2022  წლის    26   დეკემბრის   №35

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

3.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის  პირების, აპარატის პროფესიული საჯარო  მოხელეებისა და შრომითი ხელშეკრულების  პოზიციებზე დასაქმებული  პირების თანამდებობრივი  სარგოების განსაზღვრისა  და საშტატო ნუსხის დამტკიცების  შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის  #28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს :არჩილ ღიბრაძე/

4.,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ’’ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის #52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე/

5 .,,წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  წევრების     (გარდა   საკრებულოს     თანამდებობის  პირებისა)   უფლებამოსილების   განხორციელებასთან  დაკავშირებული   ხარჯების ანაზღაურების შესახებ’’  წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2015  წლის    25 სექტემბრის   №62  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე/

6 ,,.წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიის  დებულების  დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის #52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: მაკა ჭელიძე/

7. ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის #50 დადგენილების  ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
/მომხს: მაკა ჭელიძე/

8.წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის  წესით – იჯარით  გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ (№48-4823341145, )

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  უძრავი ქონების   სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის  წესით – იჯარით  გადაცემისას ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ(№48-4823341147) .

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

10. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ წყალტუბოში, წერეთლის  ქუჩა №11-ში მდებარე, შენობის პირველ და მეორე   სართულზე განთავსებული 546,50 კვ.მ. ფართის (საკ.კოდი №29.08.31.529.01.5000)  სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სამხატვრო სკოლის  განსათავსებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულვი პირის  ,,წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  ბავშვთა და ახალგაზრდობის  ცენტრი’’-სათვის  გადაცემის შესახებ,  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

11. ქალაქ წყალტუბოში , რუსთაველის  ქუჩა  #27-ში მდებარე, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ.კოდი#29.08.34.107)პირველ სართულზე  განთავსებული 33.5კვ.მ. ფართის სარგებლობის უფლებით, არსებობის ვადით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით, ცენტრის განსათავსებლად  ა(ა)იპ,, წყალტუბოსბ  მუნიციპალიტეტის  ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი’’-სათვის გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

12. ქალაქ წყალტუბოში , რუსთაველის  ქუჩა  #27-ში მდებარე, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის (საკ.კოდი#29.08.34.107)პირველ სართულზე  განთავსებული 13.25კვ.მ. ფართის ინდ. მეწარმე მურთაზ  კანკაძისათვის’’ადგილობრივი  ბეჭდვითი გაზეთის  ფუნქციონირების მიზნით, საოფისე  ფართისათვის   სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2(ორი) წლის ვადით გადაცემის შესახებ, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

13. წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  სოფელ  მუხიანში,  მოქალაქე არჩილ მენთეშაშვილის  საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის  ნაკვეთში (ს/კ 29.13.38.588) სასტუმრო დასასვენებლი კომპლექსის  მშენებლობის  განხორციელებისათვის  განაშენიანების  დეტალური გეგმის ინიციირების  თაობაზე, წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერიის გადაწყვეტილების- თანხმობის შეთანხმების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

14. სს ,,სილქნეტი’’- სათვის ოპტიკურ -ბოჭკოვანი კაბელის გატარების მიზნით, 5 (ხუთი) წლის ვადით, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით, ქალაქ წყალტუბოში, წერეთლის ქუჩის  მიმდებარედ განთავსებული 5(ხუთი) ერთეული გარე  განათების  ბოძის (ხაზოვანი  ნაგებობა) საკ.კოდი №29.00.452 გადაცემის შესახებ,   წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს: რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

15. შპს ,, მაგთიკომი’’- სათვის ოპტიკური კაბელის განთავსების მიზნით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის  უფლებით, იჯარით, 5(ხუთი) წლის ვადით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  გარე განათების  ბოძების გადაცემის შესახებ,  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის  მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/