საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ანონსი

18 იანვარს, 13:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, საკრებულოს სხდომათა დარბაზში.
მის: წყალტუბო, რუსთაველის ქ. N27
დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი

1.,,წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის  2024  წლის    ბიუჯეტის    დამტკიცების     შესახებ’’

წყალტუბოს     მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2023  წლის    21   დეკემბრის   №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

2. ,,წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   მერიის ბალანსზე არსებული  განპიროვნებული  და სამორიგეო  ავტომობილებისათვის   გამოყოფილი  ყოველთვიური საწვავის  ლიმიტის განსაზღვრის  შესახებ’’  წყალტუბოს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    2018 წლის  31   აგვისტოს   №36 146 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/მომხს: არჩილ ღიბრაძე,თანამომხს: ფატი გაგოშიძე/

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ’’

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში  მდებარე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებულ შენობაში  (საკ.კოდი №29.14.284) განთავსებული 42 კვ.მ.ფართის სანოტარო  საქმიანობის  განხორციელების  მიზნით, სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის უფლებით 1(ერთი) წლის ვადით  გადაცემის შესახებ,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის   მერისათვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე.

/მომხს:რევაზ დიდავა,თანამომხს:  მარეხ  კანკაძე/